Szeretetben szolgálni Istent

Szeretetben szolgálni Istent

           „Szeretettel szolgáljatok egymásnak!" (Gal 5,13).

A külsőségek betartásának következménye a szív büszkesége lesz. Ha törvény alatt élünk, akaraterőnket sokszor hajlandóságaink ellenére kell megerőltetnünk. Az ilyen erőlködés teljes bizonyossággal oda vezet, hogy megvetem vagy sajnálom azokat, akik nem olyan keményen próbálják csinálni, mint én, vagy ha meg is próbálják, kudarcot vallanak.

Megállsz -e hitben?

Megállsz -e hitben?

„A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói ott álltak a szárazon a Jordán közepén bátorsággal, és az egész nép szárazon ment át a Jordánon" (Józs 3,17).

Hinnünk kell, hogy meglátjuk, amint Isten minden népe bemegy az örökségébe. Ez a terve, amit Ő meg is fog valósítani. Ehhez azonban olyan emberek kellenek, akik szükség esetén készek a halálba menni, valamint bátran és állhatatosan ott állni, amíg mindenki épségben átjut.

Alázatosak vagyunk vagy lázadók?

Alázatosak vagyunk vagy lázadók?

„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja" (1Pt 1,3).

Ez a felkiáltás előfordul Péter írásaiban is, Páléiban is, és egyike azon megnyilatkozásoknak, melyek feltárják előttünk e férfiak szellemiségét. Mintegy bepillanthatunk mindkettőjükbe. Isten megengedi, hogy ez a személyes mozzanat is kifejezésre jusson az üzenetben, hiszen nemcsak az a kérdés, mit mondunk, hanem az is, kik vagyunk.

Isten örömmel ad.

Isten örömmel ad.

"Az Úr ezt mondta Ábrahámnak azután, hogy Lót elvált tőle: Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre" (1Móz 13,14-15).

Ábrahám emlékezetes alkalommal kapta (nyerte) ezt a különleges ígéretet (áldást). Éppen elrendezett egy családi viszályt. Ezekkel a szavakkal tette ezt: "Ne legyen viszály köztem és közted... hiszen rokonok vagyunk" (13,8).

Örömteli biztonság

Örömteli biztonság

         "Győzelmes jobbommal támogatlak" (Ézs 41,10).

Az elmúlástól félni hasznos dolog. A vakmerőség viszont nem vall bölcsességre. Vannak időszakok az életünkben, amikor úgy érezzük: ha most nem kapunk valami különös támogatást, elsüllyedünk. Íme, Isten a jobbját nyújtja, hogy támaszkodjunk rá. Figyeljük meg ígéretét: nemcsak a kezét nyújtja, bár az eget és a földet is fenntartja, hanem jobbját: hozzáértéssel párosult erejét, legteljesebb hatalmát.

Visszatérés

Visszatérés

"Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, felépülsz .. ." (Jób 22,23).

Elifáz ebben a versben nagy igazságot mondott ki, sok ihletett Ige összefoglalását. Kedves olvasóm, letaglózott a bűn? Rommá lett az életed? Ellened fordult az Úr, úgyhogy anyagilag csődbe jutottál, szellemileg letörtél? Vajon nem tulajdon ostobaságod juttatott-e romlásra? Ha így van, akkor első dolgod az legyen, hogy visszatérj az Úrhoz. Mélységes bűnbánattal és őszinte hittel térj vissza lázadásodból.

Ő visszajön.

Ő visszajön.

"Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok" (Jn 14,18).

Itt hagyott minket, mégsem maradtunk árván. Vigasztalónk elment, mégsem vagyunk vigasztalanok. Az a vigaszunk, hogy Ő visszajön, és ez a vigasz elegendő ahhoz, hogy megerősítsen bennünket hosszúnak tűnő távolléte alatt. Krisztus már úton van hozzánk; azt mondta: "Bizony, hamar eljövök" (Jel 22,20); (sietve) már közeledik felénk. Azt mondja: "Eljövök!

Semmik a legjobb kiindulópont

Semmik a legjobb kiindulópont

„És a világ szerint alacsonyrendűeket és lenézetteket választotta ki az Isten és a semmiket..." (1Kor 1,28).

A kereszt mindent egy szintre hoz a világon. A nullával tesz egyenlővé mindannyiunkat, és az egész emberiségnek új kezdetet kínál. A gyorsan és a lassan előre haladó keresztyén közötti különbség nem az előbbi természetes adottságaiban, hanem hűségében és engedelmességében van. A nagyon erőseket és tekintélyeseket isten sokszor nem tudja felhasználni.

Isten áldása van rajta?

Isten áldása van rajta?

„Ha engem megáldanál...és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak!" (1Krón 4,10).

A „normális keresztyén élet"-nek áldásokban kellene bővölködni. Neki csak azzal kellene törődnie, hogy ne állja útját az áldás kiáradásának. Ha mégis elakad, annak mindig oka van, és a magyarázat nem külső dolgokban keresendő. Egyszer megfigyeltem egy evangéliumi munkást, amint egy másikkal vitatkozott.

Honnan jön az erő?

Honnan jön  az erő?

„Virágozni fog, mint a liliom, és gyökeret ver, mint a Libanon" (Hós 14,6).

Mintha Isten gyermekének két ellentétes jellemzése volna itt egyidejűleg. A talaj fölött a hittel, bizalommal teljes, egyszerű és mesterkéletlen élet, amit Isten ültetett, és a liliom jelképez. Ennyit láthatnak az emberek. De mélyen és láthatatlanul ott vannak a cédrus erőteljes gyökerei, és ezek adnak a törékeny kis növénynek várakozáson felüli erőt.