Méltó a munkás a maga bérére

Méltó a munkás a maga bérére

„Ki katonáskodott valaha a maga zsoldján? Ki ültet szőlőt úgy, hogy nem eszik annak gyümölcséből?" (1Kor 9,7).

Szemeink Istenre szegeződnek, és neki mondjuk el anyagi gondjainkat. Ő érinti gyermekei szívét, hogy egymás anyagi terhét hordozzák. Igen, méltó a munkás a maga bérére és az Úr úgy rendelkezett, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Helyes megkérdezni magunktól: Kinek a munkásai vagyunk? Ha embereket szolgálunk, akkor embereknél keressünk támogatást.

Isten nem takargathatja a bűnt

Isten nem takargathatja a bűnt

„Hozzuk el magunkhoz az Úr frigyládáját Silóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg ellenségeink kezéből" (1Sám 4,3).

Az izraeliták számára a frigyláda az Úr szövetségének a ládája volt. Úgy képzelték, Isten úgy teljesíti ezt a szövetséget, hogy megoltalmazza őket ellenségeiktől, nem törődve azzal, hogy ők milyen hűtlenek a szövetséghez. Amikor Isten gyermekei megosztott szívűek és elfordulnak tőle, Ő nem tehet mást, mint átadja őket a vereségnek.

Add az Úrnak a dicsőséget

Add az Úrnak a dicsőséget

„Amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék" (1Kor 1,31).

Pál arról beszél, hogy a „törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké" lett. A te számodra és az én számomra ez persze nem azt jelenti, hogy a törvény megtartásával kell küszködnünk, hiszen tudjuk jól, mire vezet az. Inkább arról van szó, hogy a törvény megtartására kipróbálhatjuk magunkban az Ő erejét. Ez már egészen más! A tőle való függés mélységes alázatot teremt a szívünkben.

Krisztus jóillata

Krisztus jóillata

„És a ház megtelt a kenet illatával" (Jn 12,3).

Amikor az alabástrom szelence eltöretett az Úrért, a betániai otthont a legédesebb illat járta át. Valami felszabadult, amit mindenki kénytelen volt észrevenni és értékelni. Mi ennek az értelme?

Csendesedjetek el.

Csendesedjetek el.

„Imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked nyilván" (Mt 6,6).

Nem szükséges azon gondolkoznunk, milyen eszközökkel hívhatnánk fel munkánkra mások figyelmét. Isten mindenható gondviselése hordozza ezt helyettünk. Talán bízunk Istenben, hogy Ő gondoskodik megélhetésünkről, de miért kell ezt mindenkinek megtudnia? Számomra visszataszító az, amikor Isten szolgái kihangsúlyozzák, hogy ők hitből élnek.

Hasznos földrengések

Hasznos földrengések

Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe! (ApCsel 16,31)

Pál és Szilász a filippi börtönben ülnek összevert háttal és kalodába zárt végtagokkal. Éjféltájban imádkoznak és énekkel dicsőítik Istent. Hirtelen nagy földrengés támad, az ajtók kinyílnak, a foglyok bilincsei lehullanak. A börtönőr ezt látva öngyilkos akar lenni, mert életével felel a foglyokért. Pál azonban megnyugtatja: mind itt vagyunk. Mire ő:

- Mit tegyek, hogy üdvözüljek?

Az Úré vagyok

Az Úré vagyok

„Isten, akié vagyok, akinek szolgálok is" (Csel 27,23).

Nagy dolog felismerni, hogy nem a magamé vagyok, hanem az Úré. Ha a zsebemben lévő pénz az enyém, akkor teljes rendelkezési jogom van fölötte. Ha viszont másvalakié, azé, aki rám bízta, akkor nem vásárolhatom meg rajta, ami nekem tetszik, és nem szabad elveszítenem. Hányan vannak, akik nem használják úgy az idejüket, pénzüket, tehetségüket, amint szeretnék, mert számukra valóság, hogy ez mind az Úré?

Gyöngéd vigasztalás

Gyöngéd vigasztalás

"Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket" (Ézs 66.13).

Anyai vigasztalás! Ez maga a gyöngédség! Egy anya mennyire együtt tud érezni gyermekével a bánatban. Hogyan öleli keblére, mennyire szívére veszi szomorúságát! Gvermeke mindent elmondhat neki, és ő úgy együtt érez vele, mint ahogyan senki más! Minden vigasztalója közül anyját szereti legjobban a gyermek, és sokszor így van ezzel még a felnőtt férfi is.

Világosságban járni.

Világosságban járni.

"Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben" (Jn 12,46).

Ez a világ sötét, mint az éjszaka. Jézus Krisztus azért jött, hogy hit által világosságunk legyen és ne maradjunk tovább az emberiség többi részét beborító sötétségben.

Meglett-Elvégeztetett

Meglett-Elvégeztetett

„És szólott nekem: Meglett! Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég" (Jel 21,6).

„Meglett." Végre hosszú idő után megvalósult Isten örökkévaló terve. Hogyan történt? Miért állítja ezt a Szentírás olyan bízó hittel? Bizonyára azért, mert Isten az Alfa és az Omega. Ő elkezdett egy munkát, amit be is fejez. Nem tehet másként, mert ez az Ő természete, hogy így cselekedjen; Ő nem csupán a kezdet, hanem a vég is. Halleluja! A mi Istenünk nemcsak Alfa, hanem Omega is.