Odaszánás.

Odaszánás.

„Titeket pedig kézen fogott az Úr, és kihozott titeket a vaskemencéből, Egyiptomból, hogy legyetek neki örökös népe" (5Móz 4,20).

Sehol, sem az Ó-, sem az Újszövetségben nincs elválasztva egymástól az élet odaszentelése és a megváltás. A kettő között bensőséges kapcsolat áll fenn, és sehol nem találjuk az egyiket a másik nélkül. Pál apostol nem várta meg, hogy börtönbe jusson vagy vértanúságot szenvedjen, hanem már jóval előbb felajánlotta magát Istennek. Egészen pontosan megtérésekor, a damaszkuszi úton.

Ő lehajolt és felemelt.

Ő lehajolt és felemelt.

„Egy szamaritánus pedig, aki úton volt, hozzáérkezett, és mikor meglátta, könyörületességre indult" (Lk 10,33).

Amit egy tehetetlen bűnös nem képes megtenni, azt megteheti Megváltónk. Az Úr Jézus úgy jött mint a bűnösök barátja, így hát segít a bűnösöknek, hogy közeledhessenek hozzá. A mi közeledésünket is csak az teszi lehetővé, hogy előbb Ő közeledett. Így vált számunkra elérhetővé a mennyek királysága. Emlékszem, egyszer egy hívő testvérrel beszélgettünk a lakásukon.

Egység-jelenben,jövőben.

Egység-jelenben,jövőben.

„Igyekezvén megtartani a Szellem egységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a Szellem, miképpen elhivatástoknak egy reménységében hivattatok el is" (Ef 4,3-4).

A Szellem itt említett egységének, mely közös örökségünk, több oldala van. Egyik ilyen a reménység. Ez nem egyszerűen valami derűs optimizmus, hanem keresztyén elhívásunk reménysége. Mi a mi reménységünk? Hogy örökké együtt lehetünk az Úrral az Ő dicsőségében. Aki valóban Krisztushoz tartozik, abban megvan ez a várakozás.

Amiket akartok:

Amiket akartok:

„Mert a test a Szellem ellen törekszik, a Szellem pedig a test ellen; mert ezek egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok" (Gal 5,17).

  Figyeljétek meg gondosan az igevers jelentését! A „hús"-(test) nem velünk áll ellentétben, hanem Isten Szent Szellemével. Ő és nem mi vagyunk, aki találkozik és megbirkózik a „hús"-(test) ösztönzésével. Milyen eredménnyel?

Oltalmában vagy?

Oltalmában vagy?

„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az" (Zsolt 91,1).

A kísértés mindig arra irányul, hogy tegyünk már valamit. A japán-kínai háború első napjaiban nagyon sok tankot veszítettünk, így képtelenek voltunk elbánni a japán páncélosokkal. Egészen addig így volt ez, amíg valaki ki nem eszelte a következő tervet: Orvlövész lőjön lesből egyetlenegy lövést egy japán tankra, majd hosszabb idő elteltével kövesse ezt a második, újabb csend után pedig a harmadik lövés.

Elismerted nyilvánosan?

Elismerted nyilvánosan?

„Ővele együtt eltemettettetek a bemerítésben, amelyben vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által" (Kol 2,12).

Némelyek sajnos úgy tanulták, hogy a temetés a halál eszköze: az eltemettetés által akarnak meghalni! Hadd hangsúlyozzam, hogy csak akkor helyes bemerítkezésünk, ha Isten megnyitotta már a szemünket és látjuk, hogy meghaltunk és eltemettettünk Krisztussal.

Jákob Istene, az én Istenem.

Jákob Istene, az én Istenem.

„A seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk" (Zsolt 46,12).

Mennyire hasonlít Jákob története a miénkhez! Amíg nem tapasztaltuk Isten nevelő munkáját, hajlamosak vagyunk fölényesen megítélni Jákob cselszövéseit. Ám ahogy fokozatosan felismerjük saját gondolkodásunk tévelygéseit, rövidesen rájövünk, hogy Jákob jellemző tulajdonságai bennünk is megvannak. Emlékezzünk rá, hogy Jákob életének megváltozása, kiemelése a hiábavalóságokból egyedül az isteni kegyelem ereje által történt.

Mindig a Főtől fogadd el az irányítást.

Mindig a Főtől fogadd el az irányítást.

„Szólt pedig a Szellem Fülöpnek: Menj oda és csatlakozzál ehhez a kocsihoz!" (Csel 8,29).

Az isteni munkát isteni módon kell megindítani. Előfordul, hogy egy munkás közvetlenül a Szent Szellemtől kapja az elhívást, de lehet, hogy a Szentírás olvasása közben; máskor igehirdetésből vagy a körülmények útján. Bármilyen eszközt használjon is Isten az ő akaratának megismertetésére, a fontos az, hogy meghalljuk a hangját minden más hangon felül.

Ébredj rá-benned lakozik!

Ébredj rá-benned lakozik!

„Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?" (1Kor 3,16).

  Ezt a kijelentést a bennük lakozó Szent Szellemről azért adta Pál a korintusi gyülekezetnek, hogy testies állapotukból kigyógyuljanak. Hozzánk hasonlóan nekik is arra volt szükségük, hogy megragadják a Szent Szellem bennük lakozását. Sok ember számára ugyanis Isten Szent Szelleme nem kézzelfogható valóság. Úgy tekintik, mintha csupán egy jó irányba működő 'hatás' volna, nem több.

A szellemiség fontossága.

A szellemiség fontossága.

„Így az Úr Igéje hatalmasan terjedt és megerősödött" (Csel 19,20).

Az apostolok munkálkodásán Isten áldása nyugodott. Jól tesszük, ha követjük nyomdokaikat, de tisztában kell lennünk azzal, hogy az apostoli 'módszerek' egyszerű átvétele nem elég. Ha nincs meg bennünk az apostolok odaszentelődése, az apostoli hit és erő, akkor semmiképpen sem érhetünk el az övékhez hasonló eredményeket. Ezzel nem akarom módszereiket lebecsülni, azok is fontosak, ha azonos értékű eredményeket akarunk elérni.