Hited edzése.

Hited edzése.

„Minek adjam ezt száz embernek?" (2Kir 4,43).

Az Istennek való szolgálat legfontosabb tényezője a hit, ami nélkül valódi szellemi munka nem is képzelhető el. De hitünknek edzésre és erősödésre van szüksége, és Isten sok egyéb mellett anyagi szükségeinket is felhasználja ennek érdekében. Nem nehéz megvallanunk hitünket, amikor elvont, nem anyagi természetű dolgokról van szó.

Elküldte Isten az Ő fiát.

Elküldte Isten az Ő fiát.

 „Mikor eljött az időnek teljessége, elküldötte Isten az Ő Fiát, aki asszonytól született" 

Ő nem tagadja meg magát.

Ő nem tagadja meg magát.

„A királyi széket körülvevő szivárvány olyan volt, mint a smaragd" (Jel 4,3).

A Jelenések könyvének látomásai a 4. fejezettől a 11-ig Isten trónjával, a 12-22-ig tartó részek pedig Isten templomával kapcsolatosak. Az előző szakasz kiindulópontjánál szivárványt látunk a trón körül, a másodikban pedig a frigyládát Isten templomában. Isten trónja a világmindenség kormányzására emeltetett.

Imádni Őt.

Imádni Őt.

„Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem. Most azért én is az Úrnak szentelem őt" (1Sám 1,27-28).

Megnézted már tüzetesebben ezt a két mondatot? Nekem kiváltképpen becsesek. Lássuk őket egymás mellett: „Az Úr megadta...én is az Úrnak szentelem őt." Nagy bánatában Anna fiúért könyörgött az Úrhoz, és kérése teljesült. Van-e imádságra felelet, amely ezt felülmúlja?

Egészen közel Őhozzá.

Egészen közel Őhozzá.

 „Én galambom, a kőszikla hasadékiban, a magas kőszálnak rejtekében, mutasd meg nekem a te orcádat, hadd halljam a te szódat, mert a te szód gyönyörűséges, és te tekinteted ékes!"

Mindig dicsekedhetünk Őbenne.

Mindig dicsekedhetünk Őbenne.

„Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam" (Zsolt 23,5).

Testvérünk, Pál apostol, nagy és nemes kijelentést tesz a filippibelieknek, akik jóformán egyedüli anyagi támaszai voltak: „Megkaptam mindent és bővölködöm." Pál nem említette hiányait, hanem úgy viselkedett, mint egy gazdag Atya gazdag gyermeke. Nem félt attól, hogy ezzel esetleg elveszi a kedvüket a további adakozástól.

Azt használja amit Neki adunk.

Azt használja amit Neki adunk.

                       „Ekkor Jézus vette a kenyereket" 

Őtőle,Őáltala és Őreá nézve.

Őtőle,Őáltala és Őreá nézve.

 „Mert Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek.

gyülekezet.

gyülekezet.

 „Hogy a Gyülekezetet önmaga elé állítsa dicsőségben úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy ránc, vagy ehhez hasonló" 

Teljesedj be.

Teljesedj be.

            „Teljesedjetek meg Szellemmel...